RPP: Szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów

RPP: Szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów

Fot. Biuro RPP

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwszą decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeśli szpital, którego dotyczy sprawa, nie wykona decyzji RPP, zapłaci karę w wysokości do 500 tys. zł.

Jedną z nieprawidłowości, na które wskazał Bartłomiej Chmielowiec, był brak zapewnienia przez szpital odpowiedniej jakości wody – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w instalacji ciepłej wody placówki stwierdzono obecność bakterii Legionella sp.

Pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne.

„Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą. W naszych działaniach kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia pacjentów” – tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Mając na uwadze charakter wskazanych uchybień i ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez podmioty lecznicze określonych wymagań higieniczno-sanitarnych, jakie powinny spełniać: personel medyczny, sprzęt i pomieszczenia, w których udzielane  są świadczenia zdrowotne oraz wykonywania decyzji organów tej służby.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania na szpital zostanie nałożona kara pieniężna do wysokości nawet 500 tys. zł.   

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Long-COVID, czyli odległe skutki infekcji COVID-19 u dzieci

PIMS był do tej pory jedyną znaną konsekwencją